โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญ 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ราชมงคลสรรเสริญ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรและเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา