โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (6 – 8 ม.ค.66)
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกัน จัดงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา