โลโก้เว็บไซต์ rmutl run2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

rmutl run2023

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RMUTL Run 2023
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  RMUTL Run 2023  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา