โลโก้เว็บไซต์ รางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565
ตามประกาศที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา