โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัย-ลงพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยไทเขิน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัย-ลงพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยไทเขิน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมต้นแบบ (ไทเขิน)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 บุคลากรวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ ศึกษาความสำเร็จในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมต้นแบบ ในโครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา