โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนศ.ตวศ.กสศ.มทร.ล้านนาเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต้อนรับนศ.ตวศ.กสศ.มทร.ล้านนาเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ล้านนาเชียงราย
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร S2-101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 09.00 - 15.00 น. วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา