โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ที่ ห้องประชุม นว.502 และโรงฝึกปฏิบัติการฝีมือพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา