โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตย์ศึกษาดูงานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรสถาปัตย์ศึกษาดูงานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. - 12.30 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา