โลโก้เว็บไซต์ สุขภาพจิต | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สุขภาพจิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ
          วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา