โลโก้เว็บไซต์ Guilin Tourism University | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Guilin Tourism University

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project
         ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา