โลโก้เว็บไซต์ plan-your-money-board-game-จุฬา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

plan-your-money-board-game-จุฬา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนิทรรศการครูติดเกม 2023 การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคุณมนสิชา พิชัยพรหม อ.ประจำห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา