โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา