โลโก้เว็บไซต์ รดจิตอาสางานรับปริญญาบัตร63-64 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รดจิตอาสางานรับปริญญาบัตร63-64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา