โลโก้เว็บไซต์ มอบปริญญา 2563 20 มีนาคม 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มอบปริญญา 2563 20 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2566
          เวลา 09.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา