โลโก้เว็บไซต์ วทสมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น-pm25 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วทสมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น-pm25

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด ด้วยปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 ที่ทวีความรุนแรงอยู่ ณ ขณะนี้ ในพื้นที่ อ.ด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา