โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ บริเวณอาคาร S1 - S2 , หอพักนักศึกษา และโรงฝึกปฏิบัติการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา