โลโก้เว็บไซต์ เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด-เจิมยอดฉัตรพระเจ้าทันใจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด-เจิมยอดฉัตรพระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นิพนธ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เกียรติเจิมยอดฉัตรสำหรับจัดพิธียกฉัตรมหามงคลองค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา