โลโก้เว็บไซต์ ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา