โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประกันระดับหลักสูตรประจำปี2565-อาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตรวจประกันระดับหลักสูตรประจำปี2565-อาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร S1 ชั้น 2 ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา