โลโก้เว็บไซต์ MOU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

MOU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2566 โดย นิพนธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา