โลโก้เว็บไซต์ SDGs : SDGs Hackathon | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

SDGs : SDGs Hackathon

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแข่งขันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs : SDGs Hackathon
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ เมาท์เท่น คลิก เวลล์เนส รีสอร์ท เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา