โลโก้เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกทดสอบฝีมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา