โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงหลักศูตรตวศ. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปรับปรุงหลักศูตรตวศ.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา