โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกทดสอบฝีมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกทดสอบฝีมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 635 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 Gifted - Hands On จำนวน 19 คน

เดินทางออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฏี และนักศึกษายังมีโอกาสสาธิตการปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องมือเชื่อม ซึ่งเสมือนเป็นการสอบมาตรฐาน โดยมีวิทยากรผู้สอบจากสถาบันดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการเข้าเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา