โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดโดยมีการคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา