โลโก้เว็บไซต์ มทร.อีสาน เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 21 มิถุนายน 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.อีสาน เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 21 มิถุนายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา