โลโก้เว็บไซต์ บริหาร3ศึกษาดูงานเบทาโกรแม่โจ้2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บริหาร3ศึกษาดูงานเบทาโกรแม่โจ้2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ โรงงานแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา