โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาวินัย มิถุนายน 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พัฒนาวินัย มิถุนายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนา
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนาบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา