โลโก้เว็บไซต์ ECTI CON 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ECTI CON 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่นายประเสริฐ  ลือโขง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์,...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา