โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการสนับสนุนจากสำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา