โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าป้อง พ่นยุงลาย 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เทศบาลตำบลป่าป้อง พ่นยุงลาย 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลป่าป้อง นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้อำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยฯ ในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา