โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ไหว้ครู 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกรฎาคม 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา