โลโก้เว็บไซต์ 27-01-2565 สถช มอบผลิตภัณฑ์ u2t | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

27-01-2565 สถช มอบผลิตภัณฑ์ u2t

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย นิพนธ์สถช.มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ยกระดับสินค้าของชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา