โลโก้เว็บไซต์ 29 มกราคม 2565 อธิการบดี ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

29 มกราคม 2565 อธิการบดี ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มกราคม 2565 โดย นิพนธ์รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา