โลโก้เว็บไซต์ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า-2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า-2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา รับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการดำเนินโครงการ
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา