โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ ม.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวทส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต้อนรับ ม.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวทส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยฯ สุวรรณภูมิในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร S1-S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา