โลโก้เว็บไซต์ 2 มีนาคม 2565 MOU การอาชีวเกษตรภาคเหนือ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2 มีนาคม 2565 MOU การอาชีวเกษตรภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
           วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา