โลโก้เว็บไซต์ พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา