โลโก้เว็บไซต์ ธปทเยี่ยมชมวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ธปทเยี่ยมชมวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา