โลโก้เว็บไซต์ ไทยแลนด์ สะเต็ม เฟสติวัล 2559 ภาคเหนือตอนบน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ไทยแลนด์ สะเต็ม เฟสติวัล 2559 ภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา