โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2054 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตามนโยบายจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการจัดบูธนิทรรศการ และร่วมนำเสนอผลงาน อาทิเช่น หอกลั่น , เก้าอี้ไม้สัก , โมเดลแผงบังแดด และการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโครงการดอยสะเก็ดโมเดล 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณาจารย์เข้าชมนิทรรศการของวิทยาลัยฯ จำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.วัชรัตน์ ถมทอง
ขอบคุณรูปภาพจาก : นายธรณินทร์  มโนวรรณ์ / อ.วัชรัตน์ ถมทอง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา