โลโก้เว็บไซต์ STEM Education ลพบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

STEM Education ลพบุรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติแนวคิดการสอนแบบ STEM Education จังหวัดลพบุรี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ จ.ลพบุรีบุคลากรวิทยาลัยฯ อาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา