โลโก้เว็บไซต์ สหกิจศึกษา ป.ตรี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สหกิจศึกษา ป.ตรี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย นิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา