โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 64
ตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา