โลโก้เว็บไซต์ 1 เมษายน 2565 (พิธีถวายพระพร  2 เมษายน) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

1 เมษายน 2565 (พิธีถวายพระพร 2 เมษายน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา