โลโก้เว็บไซต์ 27 04  65 MOU ร่วม อว โครงการ ธัชชา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

27 04 65 MOU ร่วม อว โครงการ ธัชชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา จับมือ อว. สนับสนุน ธัชชา ผสานศาสตร์และศิลป์สู่การพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสากล สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
          วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา