โลโก้เว็บไซต์ ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยลัยฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม "ครัวกิ๋น ครัว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา