โลโก้เว็บไซต์ Gen-Ed Reflection 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Gen-Ed Reflection 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Gen-Ed Reflection
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา