โลโก้เว็บไซต์ มอบนโยบาย สวท. และ สวส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มอบนโยบาย สวท. และ สวส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์คณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมส่วนงาน สวท. และ สวส. พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการหารือ และมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา