โลโก้เว็บไซต์ 06-05-2565 ต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

06-05-2565 ต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา หารือความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีสะอาด และพลังงานทดแทน ระบบรางรถไฟฟ้าร่วมประเทศแคนาดา
          วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ H.E....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา